• ಪವಿತ್ರ್ ಸುಕ್ರಾರಾಚಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ…

    " ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾನ್ ಆಮ್ಚಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಮಾನಾ ಖಾತಿರ್ "ಇಗರ್ಜಿಚಾ ಪಾಂಚ್ ಸುವಾತ್ಯಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಅರ್ಪುಂಕ್ ಹಾಡ್ತೆಲೆ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಸಲೊಚ್ ಧರ್ವಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಯೇವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆಂವ್ಚೊ. ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಜ್ ತುಮಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಾ ನಿರ್ವಹಣಾಖಾತಿರ್ ಬಿಸ್ಪಾಚಾ ಒಫಿಸಾಕ್ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ..." ಅಶೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ವ್ಹಾಹ್! ಜಾಗತಿಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆ ನಿರ್ವಹಣ್! ತೆಂಯ್ ಮ್ಹಜೆತಸಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್! ದೋರ್ನಳ್ಳಿಚಾ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊಣಿಚೆಂ ಪೂನ್ ಶೆತ್, ಸಾಂ. ಲೊರೆಸಾಚೆಂ ಪೂನ್ ಶೆತ್, ವೆಳಂಕಣಿಚೆಂ ಪೂನ್ ಶೆತ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಚೆಂ ದಾನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಇಸ್ರೇಲಾಂತ್, ಪಾಲೆಸ್ತಿನ್, ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೂನ್ ಶೆತಾಂಚೆ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ನಾಂತ್! ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ ಹಿಂ ಪೂನ್ ಶೆತಾಂ ಕೋಣ್ ಕಾಫಿರಾಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಆಸಾತ್? ತಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ವಹಣಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಕುಮ್ಕೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ! ಪುಣ್ ದೋರ್ನಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಕೊಳ್, ವೆಳಂಕಣಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾಣಾ. ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ದಾನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ! ಖುರ್ಸಾಕ್ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂ'ಧಿಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲಾಂ. ಖುರ್ಸಾಕ್ ಉಮೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ, ಕಿತ್ಯಾಕೀ ಜುದಾಸಾಚೊಚ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ!

    Read More »