• ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 9

    ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಪೊಲಿಸ್ ವೇನ್, ಶೊಪಾ ಮುಕ್ಲೆಂ ನಪೈಂಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಪರಿಸರ್ ಶಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್. ಫಕತ್ತ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪರ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ…ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಸಗ್ಳೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ, ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಮೆಳುನ್, ಯೆದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾವಿಶಿಂ, ವಿಮರ್ಸೊ ಚರ್ಚಾ ವಾದ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆ. ಗಲಾಟ್ಯಾವೆಳಾ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳುನ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿಂ ಉಭೆಂ ರಾವೊನ್ ಝಗ್ಡುನ್, ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್, ತ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ವಿರೋಧ್, ಶಾಣೆಪಣಿಂ ತಶೆಂ ಗಂಬೀರಾಯೆನ್ ಝಗಡ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ, ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡೊನ್, ಚಡಾವತ್ ಸಗ್ಳೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ತಾಕಾ ಶಬಾಸ್ಕಿ ಪಾಟವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ ಉಲೊವ್ನ್, ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಶಬಾಸ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ…ರಿಶಭ್.

    Read More »