• ತೋಚ್‌ ಉಜ್ಜೊ

    ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇವಲ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಪಾಠ್ ನಯ್, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ನಿತ್ಯ ಮೊಸ್ತು ವಿಶಯಾಂತು ಆಮಿ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆರ್ ರಾವ್ ಲ್ಲೊ ಬದ್ಲಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗ್ತಾ.  ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಟ್ ಜಾಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಉಜ್ಜೊ ರಾಕುನ್, ತಾಚೆಪಂದಾಕ್ ಬಸುನ್, ಶಿಜುನ್ ಘಾಲ್ಚೆ ನಿರಂತರ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನು ತಿಕಾ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಕರೂಂಕ್ ವೇಳ್ ಮೆಳಾನಾ. ಕೋಣ್ ಕಿ ರಾಂದ್ಚೆ ಕುಡಾಚೆ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವುನು ಆನಿ ಕಿತೆ ಕಿ ಕರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ತೆ ಕಶೆ ಸಾಧ್ಯ್ ? ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಚಿಂತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಭಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ತಿಚೆ ಸಾಧನ್ ಕರ್ಚೆ ಸಕ್ತೆಚೆರ್ ನಿರ್ಭರ್ ಜಾವುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಶತಮಾನಾಂಥಾವುನ್ ದಾಂಬೂನು ದವರ್ಲೆಲೆ ತಿಚೆ ಸಾಧನ್ ಕರ್ಚೊ ಉಜ್ಜೊ ಅಜೂನ್ ಜಳೊನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ಪೊಟಾಂತು ಜ್ವಾಲಾ ಕರುನ್ ಆನಿ ಹರ್ದೆಂತು ಇಂಗ್ಳೊ ಕರುನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಾಂ.

    Read More »