ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಕ್ ಎಫ್. ಕೆ. ಸಿ.ಎ. ಜಿಣ್ಯೆಸಾಧನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್

ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೊಶಿಯೇಶನ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿ ಆಯ್ತಾರಾ, ಫೆಭ್ರೆರ್ 4 ವೆರ್ 21 ವೊ ಫೆಡರೇಶನ್ ದೀಸ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಮಾನಾಯ್ಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ನಿತಿದಾರ್ ಪಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ|ಮಾ| ದೊ| ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊ, ವಿದಾನ್ ಪರಿಷತ್ ಸಾಂದೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಐವನ್ ಡಿ ಸೊಜಾ ಆನಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಮಹಾನಗರ್ ಪಾಲಿಕಾ ಮೇಯರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆರ್. ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಸಾಧಕಾಂಕ್, ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಫೆಡರೇಶನಾನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಪಾಟಂವ್ಚ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಕರುನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್, ಸಾಹಿತಿ, ಸಂಶೋಧಕ್, ಸಂಘಟಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಸೆವಾ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್, ಗೊಂಯ್ ಅನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಂನಿ ತಾಣೆ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಂಸೊಧಾಚೆ ಗ್ರಂಥ್ ಆಕರ್ ಗ್ರಂಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲಿಚಿ ನೋಂದ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುನ್, ತಾಕಾ ಜಿಣ್ಯೆಸಾಧನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೆಲಿ ತರ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಕೋರಿನ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ ಹಿಕಾ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿವೇಕ್ ಆರಾನ್ಹಾ ಹಾಕಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ. ಆರ್. ಲೋಬೊನ್ ” ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಸೆವೆಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಪರೀಕ್ಶೆಥಂಯ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಲ್ವಾಲಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಥಾವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಆನಿ ಐ.ಪಿ. ಎಸ್. ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ತರ್ಭೆತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಬಾರಿಜೆ” ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ನಿತಿದಾರ್ ಪಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಣಿಂಯ್ ” ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ದೇಶಾಂತ್ ನಾಗರಿಕ್ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಕರ್ನ್ ದೇಶಾಕ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಜೆ” ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಆನಂದ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹಾಣಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್, ಫೆಡರೇಶನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಫೆಡರೇಶನಾಂತ್ 32 ಸಂಘಟನಾಂ ನೋಂದಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಅಸೊನ್, ಹಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಮೈಸೂರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ ಮಗ್ಳುರ್, ಕುವೈಟ್, ದುಬಯ್, ಅಬು ದಾಬಿ, ಓಮನ್, ಕೆನಡಾ, ಯು.ಎಸ್.ಎ. ಆನಿ ಯು.ಕೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಫೆಡರೇಶನ್ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಿಲ್ ಕುತಿನ್ಹೊ ಹಾಣೆ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲಿ. ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸ್ ಡಿ’ ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಣೆ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

ರೊಯ್ ಸ್ಟನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಡಾ| ಸೀಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಮನೊರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ನಾಟಕ್, ಪದಾಂ ಆನಿ ನಾಚ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆ.

Check Also

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ : ಪ್ರೇರಣಾ ಸಮಾವೇಶ 2018

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿಚೆ ಫಲಾನುಭವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ‘ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘ’ ಸರ್ವ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *