ಮಾರ್ಚ್ 4 ಥಾವ್ನ್ 25 : ಪುತ್ತೂರ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಮುಲ್ಕಿ, ಕೆಲರಾಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಮಡಂತ್ಯಾರ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ : ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್ ( ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *