ಧಾವೆಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಕ 100% ಫಲಿತಾಂಶ

ಮಂಗಳೂರು, ಶಕ್ತಿನಗರಾಂತ ಆಸುಚೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ವತೀನ ಮಂಗಳೂರು ತಾಕುನ ಕಾರವಾರ ತಾಂಯ 16 ಶಾಳೆಂತ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ 543 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕರತಾ ಆಸಚಿ. ತಾಂತು 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಆರತಾಂ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೊವನು 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಘೆತಲಾಂ. ಹಾಂತು ಎಸ್.ವಿ.ಶಾಳಾ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಚೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಖಾರ್ವಿ 99%, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಚೆ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ ಶಾಳೆಚೆ ರಿಶಾಲ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಆನಿ ಇಶಾ ಡಿಸೋಜಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 98% ಆನಿ ಮಂಗಳೂರಚೆ ನಲಂದಾ ಶಾಳೆಚೆ ದಿಲೀಪ ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಕೆನರಾ ಶಾಳೆಚೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಚೂರ್ಯನ 97% ಅಂಕ ಘೆತಲಾಂ. ಹೆಂ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ರೂ. 1,0000/- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಆನಿ 16 ಶಾಳಾಕ, ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ವತೀನ ದಿಲಾಂ. ಅಶಿಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈನ ಸಾಂಗಲಾಂ.

ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಚಾ ಶಾಳಾಂತ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕೊವಚಾಕ ಪ್ರಾರಂಭಕರಚೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳೀಕ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಥಾವನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಿತ್ತಾಚಿ ಅಶಿಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಟಣ ಕಳಯತಾಂ.

Check Also

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೆ ಮೂಳ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆನಿ ವಸಾಹತ – ಏಕ ಅಧ್ಯಯನ ಜಂಟಿ ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ರಾಕ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಾತಾಕುನ ಕೊಂಕಣಿ ಬಾಷಿಕ ಸಮುದಾಯ, ವಲಸಿಗ ಜಾವನು ಭಾರತ ದೇಶಾಚೆ ವೆಗವೆಗಳೆ ಪ್ರದೇಶಾಂತ ಆಸುನ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *