ಡಾ| ಸುವರ್ಣಾ ಗಾಡ್ ಹೊನ್ನಾವರ್

mm
ಹೊನ್ನಾವಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ್ ದರ್ಜೆ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಡಾ| ಸುವರ್ಣಾ ಗಾಡ್ ಹಿಣೆ ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಫಿಲ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಶಾರದ್ ಸನದ್ಯೊ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಶಿಕ್ಪಾಶೆತಾಂತ್ 24 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಿಣೆ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ 5 ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಆಜ್ ( ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ) ಮಹಾ ಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ( ವೆಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ್ ) ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯೊ ( ಸಂಗ್ರಾಹಕಿ ) ಲೇಕಿಕಾಂವೊಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸೊಂ ಮೆ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗೃತಿ ( ಸಂಸೊಧ್ ) ಆಜ್ ( ಹಿಂದಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ) ತಿಚಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಹೆ ಶಿವಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಿಚಿಂ ಸಂಸೋಧಿಕ್ ಲೇಕನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಕಶಿ ಹಾಂವ್ ?

ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ಲಿಪವ್ನ್, ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ದಿಂವ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಯೇನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಹರೇಕ್ ಜಿವಿ ಆಶೆತಾ ಖರೆಂ. ಪೂಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಹ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಆಯ್ಚಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಿತ್ಲಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾ ? ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್ ? ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ – ಫಕತ್ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಸೃಷ್ಟೆಂತ್ಲಿ ಹರ್ ಜೀವಿ ಆಜ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಕತ್ …

Read More »