ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್

mm
ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಥಾವ್ನ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಆನಿ ಜಮ್ಯಾ ಸಂವಹನ್ ವಿಶಯಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್, ಪ್ರಿಂಟ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಶಹರಾಂನಿ ವಾವುರ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಅನ್ಬೋಗ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಸಂಯೋಜಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಸಾಂನಿ ಸರಾಗ್ ಬರಂವ್ಚಿ ತಿ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಬರಯ್ತಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಸುವಾತೆರ್ ತಿಚಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಬರ್ಪಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಚ್ಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೊಸಿಯೇಶನ್ ( MAAM ) ಹಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ತಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗಟನಾಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸಾ.ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ( KWAA ) ಹಾಚಿ ಸಮನ್ವಯಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಆವ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಚೊ ರಾಯ್ ರಫಾಯೆಲ್

ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2018 ಸುರು ಜಾತಾ. ಜೂನ್ 14 ತಾರಿಕೆಕ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಜುಲೈ 15 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪುಟ್ಬೊಲ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಫೆಸ್ತ್. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಕರುಂಕ್ ಅನಿಕೀ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಂತ್ ರಫಾಯೆಲ್ ನಡಾಲ್ ನಾಂವಾಚಾ ಮಹಾನ್ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಚಿ …

Read More »

ದಲಿತ್ ಕಾಯ್ದೊ – ಕೊಣಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ?

ಪರ್ಜೆರಾಜಾಂತ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕಣ್ ತಶೆಂಚ್ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೆರ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ತಶೆಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಏಕಾ ವರ್ಗಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾನಾ ಅನ್ಯೇಕಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ನಹಿಂಗಿ ? ಹಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್, ವೊತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವ ಹಿಂಸೆಕ್ ಪ್ರಚೋದನ್ ದೀವ್ನ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗಾಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ಚೊಯ್ ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚಿ ಖುನಿ ಜಾತಾ ನಹಿಂಗೀ ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೊ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಚೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ.

Read More »

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ : ಸ್ತ್ರ‍ೀಯಾಂನಿ ದೇಶಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಯ್ಲಿ

ರಿಯೊ 2016 ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾರಿಚ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಸಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು, ಸಾಕ್ಷಿ ಮಲಿಕ್, ದೀಪಾ ಕರ್ಮಾಕರ್, ಲಲಿತಾ ಬಬ್ಬರ್ ಆನಿ ಆದಿತಿ ಅಶೋಕ್ ಹಾಂಚಿಚ್ ನಾಂವಾಂ ಖೆಳ್ತಾತ್. ದೊಂಪ್ರಾಚ್ಯಾ ಗಾಂಟಿಚೊ ಘಾಯ್ ನಹಿಂ ತರ್ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸೆರ್ವೊತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. 127 ಕೊರೊಡ್ ಲೋಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಪದಕಾಂ …

Read More »

ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿ – ಖುಶಿ ವರ್ತಿ

ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ದೀಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಉತರ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾತಲೆಂ ತರೀ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂಚ್ ಉತರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ತರಿಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಘಡ್ಯೊ ಖಂಯ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಸಹಜ್. 18 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ …

Read More »

ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ – ಏಕ್ ದಸ್ತಾವೇಜ್

೨೦೧೨ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕಾನಡಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಮನಿಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಶ್ಣ ಪೈ ಹಾಚಿ  –  “ಸ್ವಪ್ನ ಸಾರಸ್ವತ” .   ಆಮ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾರಸ್ವತ್ ಭಾವಾಂಚಿ ರೀತ್ ರಿವಾಜ್,  ಪರಂಪರಾ, ಸಂಸ್ಕಾರ್, ಜೀವನ್ ಪದ್ಧತಿ ಅನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಸಂಬಂಧ್ ಅನಿ ತಶೆಂಚ್ ಚರಿತ್ರೆಚಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್ ಲಿಖ್ಲೆಲಿ ಹಿ ಕಾದಂಬರಿ  ಹೆರಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.   ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ …

Read More »