ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

mm
’ಪ್ರಕೃತಿಚೊ’ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 1962 ಜುಲಾಯ್ 8 ವೆರ್ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲೊ. ದೆರೆಬಯ್ಲ್ ಹೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಳೆಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್, ಪದ್ವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್, ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಆನಿ ಎಸ್. ಡಿ. ಎಮ್. ಕೊಲೆಜಿಂತ್ 1983 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉದ್ಯಮ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸನದ್ ತಾಣೆ ಜೊಡ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೈಸೂರ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಸನದ್ ಜೊಡುನ್ 1992 ವ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಮಿತ್ರ್, ಝೆಲೊ, ಜಿವಿತ್, ಉದೆವ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಹ - ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್. ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆ’ ಕೊಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ’ ಜಾಗೆ ಕವಿ’ ಪಂಗಡ್ ತಾಣೆ ಸುರು ಕೆಲೊ. ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೋ ಎಕ್ಲೊ. ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಆಪ್ಣೆ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ’ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್’ 2007 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಎದೊಳ್ ಪಾಸುನ್ 125 ಕವಿತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ, ಆಟ್ ಕವಿಂಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲಾ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ. ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಕವಿತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ನಾಂವಾಚಿ ವೆಬ್ ಸಾಯ್ಟ್ ಹೆಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚಲಯ್ತಾ. ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅಕಿಲ್ ಭಾರತ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ಯುವಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ’ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್’ - ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ. ಮೊಗಾಪೆಳೊ, ಫಿಂತಾಂ, ವಾಟ್, ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್, ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ ಆನಿ ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ ತಾಚೆ ಕವಿತಾಜಮೆ. ಶಬ್ದುಲಿಂ, ಉಗ್ತೆಂ ಮನ್ - ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂದಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ’ ಕಥೆಯಾದಳು ಹುಡುಗಿ’ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಚೆಂ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಅನುವಾದಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ’ ಉಗ್ತೆಂ ದಾರ್ ’ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಕುಪಾಂ ಪೊಂದ್ಲಿಂ ಮುಖಾಂ, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲಿಂ ಕಾಂತಾರಾಂ, ಕವ್ಳ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂಚಿಂ ನವ್ಲಾಂ, ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ - ಗೀತ್ ಆನಿ ಕವಿತ್ - ಹ್ಯೊ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ. ದಿಣಿ ದಿಣಿ - ತಾಣೆಂಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಡಿಯೊ ಆಲ್ಬಮ್. ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ - ಪುರಸ್ಕಾರ್ : 1989 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೊಗಾಪೆಳೊ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಗೊಂಯ್ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2006 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಡೊ| ಟಿ. ಎಮ್. ಎ. ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2012 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಭಾಂಗಿ ಬಿಂಬ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೇವಿ ನಿನ್ಕಾಸಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2007 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾಸುನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ , ಪತಿಣ್ ಎವ್ರೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಸಂಗಿ ಇಜಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ತಾಂಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ಗ್ಯಾವಿನ್ ಜೊಶುವಾ ಏಕ್ ತಾಲೆಂತ್‌ವೊಂತ್ ನಾಚ್ಪಿ ಮಣಿಪಾಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾ.

ಧೊವಾ ಥೆಂಬೊ

ರಚ್ಣೆಕ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತಿ ಆಸಾ, ಕೊಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಎಕಾ ಧೊವಾಥೆಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ರಚ್ಣೆಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಂಟೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಧೊವಾಥೆಂಬೊಚ್ ರಚ್ಣೆಚಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಧೊವಾಥೆಂಬ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ರಚ್ಣೆಚಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತೀಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಧೊವಾಥೆಂಬ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣ್ಯಾಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಾರ‍್ಯಾಚಿ, ಸುರ್ಯಾಚಿ …

Read More »

ಭಿಕ್ಣೆಶಿ ಭೆಸ್

ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ಆಕೃತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಸಾ. ರೂಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ತರ್, ರೂಕ್ ಚಿರುನ್ ಮೆಜಾಂ, ಕದೆಲಾಂ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಪ್ರಕೃತೀಯ್ ಉರಜಾಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ್ ಉರಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಬೋಬೊ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆನ್ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರ್‍ಲಾಂ. ಹಾಂಚೆಂ ಕಾಸ್ತ್ ಕಾವ್ಳಿಣಿಚೆಂ. ಕೊಣಾಚ್ಯಾ, ಕಸಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ತಿಕಾ ಖಬರ್ ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಹಿಕಾ ಜವ್ಳಿಂ ತೊಂಡಾಂ. ಪ್ರಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ …

Read More »