ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

mm
ತಮಿಳ್ನಾಡಾಚ್ಯಾ ತ್ರಿಚ್ಚಿಂತ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್ ಜಲ್ಮಾನ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಲೊರೆಟ್ಟೊ ನಿವಾಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪದ್ವೆ ಪೂರ್ವ್ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಾಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಸ್ನಾತಕ್ ಆನಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ ಶೆತಾಂತ್ ಥಳಾಹಂತಾ ಪಾಸುನ್ ಧರುನ್ ತೀನ್ ದಶಕಾಂ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೊಗಿ. ಸತ್ತರಾಂಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ , ಆಟ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್. ತವಳ್ಚಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಪಯ್ಣಾರಿ, ರಾಕ್ಣೊಚೆರ್ ಕವಿತಾ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಮಿತ್ರ್ , ಕಾಣಿಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾನಾ ’ಸಮಾದಾನ್’ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. 1970 - 1980 ಹ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಚಡುಣೆ 200 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ, 100 ಲಾಗಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಸಲ್ವೊನ್ ಜಿಕ್ಚೆಂ

ಜೀಕ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣ್ ಎಕಾಚ್ ನಾಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಕುಶಿ. ದೊನೀ ಕುಶಿ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ವಯ್ರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ ಸಲ್ವಣ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿಚ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜೀಕ್‌ ಚ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ತಸಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜೀಕ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣ್ ಯೆತಾ ವೆತಾ. ತಿ ಆಸಾ ತಶಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಚೆಂಚ್ ಖರಿ ಬುಧ್ವಂತ್ ಕಾಯ್ ಆನಿ ಸಲ್ವಣೆ ವರ್ವಿಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಾಣ್ತೊ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮಳ್ಳೆಂಯ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಸತ್. ಬರೊ ಮನಿಸ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಬರೆಂಚ್ ಚಿಂತಾ. ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಭಾನಾ ವ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸಾನಾ. ತಾಚೆ ಪಾಯ್ ಧರ್ಣಿರ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಲ್ವಣ್ ಜಯ್ತಾಕ್ ಏಕ್ ಮೆಟ್ ಮಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಜಯ್ತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೊ ವಿಶೇಷ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಡಾನಾ, ಸಲ್ವಲ್ಯಾರ್ ತೊ ವಿಪ್ರೀತ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಬುಡಾನಾ. ಮತಿಚೆಂ ಸಮತೋಲನ್ ತೊ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವರ್ತಾ. ಆತಾಂಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಜೀಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚಿ. ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್, ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಂ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ನಾಂವ್ ಜಾಯ್, ಫಾಮಾದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ದುಡು ಜಮಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ವಾಟೆನ್! ಅಶೀರ್ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾಕಾ. ರೂಂದ್ ರಸ್ತೆ ನಾಸಾಕ್ ವರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾತ್ ಮಳ್ಳೆಂಯ್ ತಿಂ ನೆಣಾಂತ್. ಘಡ್ಯೆನ್ ಚಂಚಲ್ ಜಾತಾತ್, ವಿರಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಿ ಜಾತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಜಯ್ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕ್ಚಿ ತರೀ ಕಶಿ?

Read More »

ವಿಗಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಅಸೊ

ತವಳ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಜಾರಾಚಾ ದೊತೊರ್ನೆಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೆಚಾ ನವ್ರ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕೊಂಬೊ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಏಕ್ ಕೊಂಬಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಗಾಂವಾರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ. ತಸೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಲಾಗಿಂ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಬೆ ಆನಿ ಕೊಂಬಿಯೊ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಆಮ್ಗೆರ್ ಆನಾನ್ ಮಜಾ ವಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ವಿನ್ಸಿಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕೊಂಬೊ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಮಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸರ್ಶಿಂ ದಾಡ್ಲೆಂ. ತಸೊ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ ಏಕ್ ವ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ವರ್ನ್ ಬೊಟ್ಲೆರಾಕಾಡೆ ದಿತಾನಾ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. “ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೆ ವಿನ್ಸಿ, ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಲೊಯ್? ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಂವೆರೆ?” ಮಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಕಾ ಹಾಸೊ ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾವ್ನಾ.

Read More »

ಭಿತರ್ಲೊ ಸುರ್ಯೊ – ಭರ್ವಾಸೊ

ರೈತ್ ಪಾವ್ಸಾಚಿ ಭರ್ವಾಸ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ತಾ. ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಕೈದಿ ಭರ್ವಾಸ್ಯಾನ್ ಸುಟ್ಕೆಚೊ ದೀಸ್ ವೆಗಿಂ ಯೆತಲೊ ಮಣ್ ಆಶೆವ್ನ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ನಿರಾಶಾ ರೆವಡ್ತಾ. ದೋಗ್ ಕೈದಿ ಜಯ್ಲಾಚಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ರಾತ್ಚೊ ವೇಳ್ ರುಚಾನಾತ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೇವ್ನ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ನಿರಾಶೆಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಜನೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ. ಅನೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಭುಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಚಿ ನಿರಾಶಾ ಮತಿಂತ್ ಉರ್ಲಿ. ತೊ ಮಣಾಲೊ: “ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆ. ಕಾಳ್ಕಿ ರಾತ್. ಖೈಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಕಾಳೊಕ್. ಕಾಂಯ್ಚ್ ದಿಸಾನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ಕುಸೊನ್ ಮರೊಂಕ್ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೆನಾಂವ್”. ಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ತಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜನೆಲಾಲಾಗಿಂ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ: “ ವಯ್ರ್ ಪಳೆ. ಮೊಳಾಬ್ ಶುಭ್ರ್ ಆಸಾ. ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚಾ ಭಂವಾರಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಉದೆತಲೊ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೊ. ತೊ ದೀಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ.”

Read More »

ಗೊವ್ಳಿ ಆನಿ ಗೊವ್ಳಿ

ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮಣ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಬರ‍್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ಮಧುರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊಚ್ಚ್. ಗರ್ಧನಾಚೊ ಗೊಟೊ, ನೆಕೆತ್ರಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಚಿಂ ರಂಗಾಳ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಾಂ, ನತಾಲಾಂಚಿಂ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಗಿತಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ, ರುಚಿಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್, ಮಧ್ಯಾನೆಚೆಂ ಮೀಸ್, ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ಮಾಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂ ಮಧೆಂ ಹೆರೊದ್ ರಾಯಾಕ್ ಜೆಜು ಬಾಳಕ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೆಬರಿ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ನತಾಲಾಂಚೊ ಖರೊ ಸಂದೇಶ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಗೆಲೊ! …

Read More »

ಖಬ್ರಾಂಚೆ ಪಾಗೊರ್

ಉಲವ್ಪಾಚಿ ಸಕತ್ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಕತ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಜೀವಿಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ. ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾಚಿಂತ್ಪಾ ಮಣಿಯಾಂಕ್ ಸಬ್ದಾಂಚಾ ಸಾಂಖ್ಳಿಂತ್ ಗುಂತುನ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ, ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಆಪ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಆನಿ ಯೋಜನಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಆಶಾ ಆನಿ ಅಭಿಲಾಶಾ, ಆಪ್ಲೆ ಗುಪಿತ್ ಘುಟ್ ಲೆಗುನ್ ಉಚಾರ್ಚಿ ಹಿ ಸಕತ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚಾಚ್ ಜೀವಿಕ್ ನಾ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೊ ಹರ್ ಏಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ …

Read More »

ನವೆಂ ಜೇವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವಾಟೆರ್

ಜಿವಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಚ್ಣಾರಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ದೆಣೆಂ. ಹ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚೊ ಜರಿ ಆಮಿ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾಂನಿ ನಿವೇಶ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ಜಿಣಿ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಧನ್ – ದವ್ಲತೆಚಿ ಪುಂಜೊ ಜಾತೆಲಿ. ಜರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚೊ ನಿವೇಶ್ ಆಮಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಋಣಾತ್ಮಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಂತ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಜಿಣಿ ಸದಾಂಚ್ ಖಂತ್ – ಪಿಡೆಂಚೊ ಪಿಂಜ್ರೊ ಜಾತೆಲಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಏಕ್ …

Read More »

ನವೆಂ ಜೇವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ವಾಟೆರ್

ಜಿವಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಚ್ಣಾರಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ದೆಣೆಂ. ಹ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚೊ ಜರಿ ಆಮಿ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾಂನಿ ನಿವೇಶ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ಜಿಣಿ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಧನ್ – ದವ್ಲತೆಚಿ ಪುಂಜೊ ಜಾತೆಲಿ. ಜರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೀಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚೊ ನಿವೇಶ್ ಆಮಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಋಣಾತ್ಮಕ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಂತ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಜಿಣಿ ಸದಾಂಚ್ ಖಂತ್ – ಪಿಡೆಂಚೊ ಪಿಂಜ್ರೊ ಜಾತೆಲಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ …

Read More »

ಖಬ್ರಾಂಚೆ ಪಾಗೊರ್

ಉಲವ್ಪಾಚಿ ಸಕತ್ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸಕತ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಜೀವಿಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ. ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾಚಿಂತ್ಪಾ ಮಣಿಯಾಂಕ್ ಸಬ್ದಾಂಚಾ ಸಾಂಖ್ಳಿಂತ್ ಗುಂತುನ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ, ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್, ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಆಪ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಆನಿ ಯೋಜನಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಆಶಾ ಆನಿ ಅಭಿಲಾಶಾ, ಆಪ್ಲೆ ಗುಪಿತ್ ಘುಟ್ ಲೆಗುನ್ ಉಚಾರ್ಚಿ ಹಿ ಸಕತ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚಾಚ್ ಜೀವಿಕ್ ನಾ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೊ ಹರ್ ಏಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ …

Read More »

ದುಡು ದುಡು ದುಡು

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೊಟಾಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದುಡ್ವಾಚಿ. ಎಕಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಜಾಲಾಂ. ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಖಾತಿರ್ ತೊ ಬ್ಯಾಂಕಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೊಚ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್ ಜಾಲಾಂ. ಹೊಚ್ ದುಡ್ವಾವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ದುಡ್ವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೋಲ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ …

Read More »

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಖಂಯ್ಚಿ ದೀಂವ್ ಕಣ್ಸಿ?

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಕಣ್ಶೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಕಣ್ಶಿ ಫುಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಸದ್ದ್ಯಾಚಿ ಜಿಣಿಯೆ ಪರಿಸ್ಟಿತಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಸಾದಿ ತರೀ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆನ್ ಉಬಿಂ ಕರ್ಚಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ನಾಟ್ವೊಂಚೆ ತಸ್ಲಿಂ. ಫೆಸ್ತಾದಿಸಾ ಕಣ್ಶೆಚಿ ಪುಜಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ ಬಗಾರ್ ಕಣ್ಶಿ ಪೊಸ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಯೀ ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಂದ್ತಾ. ಪುಣ್ …

Read More »