Editor Speak

ಆರ್ಸೊ : ನವೆಂ ರೂಪ್ ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ತಾನಾ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್‌ಚ್ ಆರ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಹೆಂ ನವೆಂ ರೂಪ್. ವಿಚಾರ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಜ್ಞಾನ್- ಇತ್ಲೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಅಂಕೊ ತಯಾರ್ ಜಾತೊಲೊ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್, ಹ್ಯಾ ಅಂಕ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಲೊಂ. ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ವಿಡಂಬನಾಂನಿ ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ಸಹಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತೊಲೊ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಬರೆಂಚ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಲಿಖ್ಣೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‌ಗಿರಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ನ್ಹಯ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ತಾಂವ್, ಎದೊಳ್ ಕೊಣೀ ಕರಿನಾತ್ಲೆಬರಿ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾಂವ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವೊಮ್ತಿ ಉದಾರಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭ್ರಮಿದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ. ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಸೊನ್, ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಸಾಕ್ಶೆಜಾಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ತಾಂಕಿತೆಕೀದ್ ಪ್ರೇತನ್ ಚಾಲೂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

Read More »

ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ

ಲೋಕ್ ಶಾಹಿ ಉರಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ’ನಿಷ್ಪಕ್ಷ್’ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ಎಕಾ ಪಕ್ಷೆನ್, ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚಿ ವರ್ತಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಉಲಯ್ಜೆ ತರ್, ದಬಾವ್, ಭುಲವ್ಣ್ಯೊ ಉತ್ರೊನ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಭಾಶೆಂತ್ ತರೀ, ಕಿಟಾಳ್ ಸತಾಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಜಾಗೃತ್, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆಚೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲಾಂ.

Read More »

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ ’ಸ್ಪಶ್ಟ್’ ಉಲಯ್ಲಾಂ

ಆಜ್, ಫೆಭ್ರೆರಾಚಿ 5 ತಾರಿಕ್. ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಆಜೀಕ್ ವರ್ಸಾಂ 6 ಸಂಪ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾತಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಬರಯ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಬೋವ್ಶಾ ’ ಕಿಟಾಳ್’ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಧಯ್ರಾನ್‌ಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತಾಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯೆ …

Read More »