Open Page

ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಕಿತೇಂಯ್ ವಿಶಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಿ ಉಗ್ತಿ ವೆದಿ. ಬರಪ್ ಮಟ್ವೆಂ, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಶೀದಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಆಸುಂ. ತರ್ಕ್ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ ಏಕ್, ದೋನ್, ತೀನ್ … ಅಶೆಂ ಅನುಕ್ರಮಾನ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಪ್ರತಿವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಆನಿ ಸಂವಾದ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆದಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪಾಂಕೀ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಆಸಾ. ವಿಶಯಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಪೂರಕ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಧಾಡುನ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಇ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ್ : editor@kittall.com

ಕಾಂಟ್ಯಾಖುಂಟ್ಯಾಚಾ ವಾಟೆರ್ ಫುಲಾಂ ಫುಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿಟಾಳ್

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ , ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಟೊವ್ನ್ , ಸಭಾರ್ ತರ್ನ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಪಾದಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಮಿತಾಯೆಚಿಂ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪರ್ಬಿಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಹಿ ವಾಟ್ ಫುಲಾಂ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಕಾಂಟ್ಯಾ …

Read More »