Personality

ಆವ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಚೊ ರಾಯ್ ರಫಾಯೆಲ್ ನಡಾಲ್

ರಫಾಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅದ್ವಿತೀಯ್ ಸಾಧನಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಾರಣ್ ? ಖಂಡಿತ್ ತಾಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ತೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ರಫಾಯೆಲಾಚೆ ಫೋರ್‍ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ಲೇಶಕ್ ಮಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಶಕಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ರಫಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಾಚೆಂ ಲಾಸ್ಸೊ ಸ್ಟೈಲ್ ಫೋರ್‍ಹ್ಯಾಂಡ್. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ’ಲಕ್’ ಆಸಾ ಮಣ್ಯೆತ್. ರಫಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧಿ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಾಕ್ ಸಮರ್ಪಕ್ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಫಕತ್ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ರಫಾ ಆಜ್ ಅಸಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ರಫಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಚಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ.

Read More »

ಫ್ರೆಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ – ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೊ ಜಾದುಗಾರ್

ಫ್ರೆಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಜಾದೂಗಾರಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಮೆಯಾಚ್ಯಾ 3 ವೆರ್ 1919, ಕುಡ್‌ಚಡ್ಡೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಮರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮಾನ್ಯ್‌ವಂತ್ ಪಾದ್ರಿ ಆಗ್ನೆಲ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಣೆಂ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಹಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ - ನಿರ್ಮೊಣ್, ಜೆಂ ಲೊರ್ಡ್ ಟೆನಿಸನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಚೆರ್ ಎನಕ್ ಆರ್ಡನ್ ಹಾಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಆಸಾ ಜಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಶೈಲೆಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲಾಂ. ಪ್ರೆಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಾ ಶತಾಬ್ದಿ ವರ್ಸಾಚಾ ಪ್ರಸಂಗಾ ವೆಳಾರ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಜಾದುಗಾರಾಕ್ ಮೊಗಾಳ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಆಸ್ವಾದ್ ಘೆವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ತೊ ಮಾನ್ ದಿವ್ಪಾಕ್ ಫುಡ್ಕಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಬರಿ ಅರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಪಿ ಧಾಡ್ಣಿ ಜಾತಲಿ ಅಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

Read More »

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಥಿಕ್ ಡಾ| ಎಡ್ಮಂಡ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಆಜ್ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಆನಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ವಯ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಾಡ್ಲಾ. ತರಿ ಜೆರಾಲ್ ಸಂಸಾರ್ ತಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂಚೊ ಬರೊ ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ಂಚ್ ವಳ್ಕಾತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಕುರ್‍ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾನ್ ಆನಿ ಸಂಯ್ಭಾನ್ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿನೊಸಾನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಅರ್ಧಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ವಯ್ಜಾವೃತ್ತಿ ಪೊಟ್ ಭರ್ಚೆಂ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಎಕ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಗತ್‌ಆಧಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ನಯ್ಸರ್‍ಗಿಕ್ ಅವ್ಘಾಡಾಂ ವೆಳಾರ್ ಸಂಕಡಾಂಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚಿ ವಾಟ್. ಅನಾಹುತಾಂ ಆನಿ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್‍ಚಿ ವಯ್ಜಾಕೀಯ್ ಚಿಂತ್ಪಾರೀತ್‌ಚ್ ತಾಣೆಂ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ಹಿ ರೀತ್ ವಿಶೇಸ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ಂಚ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೊ, ಅಮೇರಿಕಾಚೆಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಶಾಸಕಾಂಗ್) ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾ. ದುರಾದೃಷ್ಟಾನ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾನ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಖರ್‍ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರಾಕ್ ವಳ್ಕುಂಕ್ ಆನಿ ಮಾನುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮನ್ ಎದೊಳ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ.

Read More »

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರೊ. ರೊಕ್ಕಿ ಮಿರಾಂದಾ

ಕೊರ್ನೇಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ (ಡಾಕ್ಟರೇಟ್) ಪದ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕೊರ್ನೇಲ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿನೆಸ್ಸೋಟಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ 'ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್'(ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್), 'ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್' ಆನಿ 'ತೆನ್ಕಾ ಆಸ್ಸಿಯಾಚೆಂ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್' ತಾಣೆಂ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಮಿನೆಸ್ಸೋಟಾ ಯುನಿವರ್‍ಸಿಟಿಂತ್ ಲಾಂಬ್‌ಕಾಳ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. 1995 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಭಾಶಾಶಾಸ್ತ್ರಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಸಭಾರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಂಡನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕಾಧ್ವಾರಿಂ ವರ್ತೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಭಾಶಾಶಾಸ್ತ್ರಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಫಾಂಕಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಪುಡ್ತುಗಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಾಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ (ಭ್ರಾಗಾ) ಮಿನ್ಹೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಪ್ರಾಕ್ತಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಹಾಭಾರತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಮಾಯಣ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ದುಸ್ರೊ ಆನಿ ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.

Read More »