Special Article

ಖಬ್ರೆವಿಣೆ ಪಾಲ್ವಲ್ಲೊ ದಿವೊ : ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊ

2009 ಇಸ್ವೆಂತ್  ಹಾಂವ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಕಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಶೆಂ ಏಕ್ ಒಪ್ರೆಶನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊಚೊ ಸೆಜಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಮಾರಡ್ಕ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಾಣೆ ವಚೊನ್ ಹಿಲರಿ ಪಿಂಟೊಕ್ ಸಾಂಗುಲ್ಲಿ. ತುರಂತ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗೊನ್ ಕಾಗತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಗೆರ್ ವಚೊನ್ ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಹಾಕಾ …

Read More »

ಅಮರ್ ಫ್ರಾದ್ – ಫಾ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ್ಯೂಬ್ವಾ

ದಸೆಂಬರ್ 11 ತಾರೀಕ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಫಾ| ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ್ಯೂಬ್ವಾ ವ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಫ್ರಾದ್ ಸಾಯ್ಬ್ ದೆವಾ ಘರಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಹೊ. ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಮತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಮಾನಾನ್ ಆಜೂನ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ತಾತ್, ಉಪ್ಕಾರ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಫಳ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಿರ್ ಸಮರ್ಪಿತಾತ್. ಮತಿಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಜೊಡುನ್ …

Read More »

ಗಾಂಧಿ, ಭಿಂವ್ಕುರೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

ಹಾಂವೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಥೊಡೆಂ ತರ್ಜಣ್ ಕೆಲಾಂ ತರೀ, ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅಲನ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ನಜ್ರೆತಾಚೊ ‘Gandhi’s Outstanding Leadership’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ಬೂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಾ ತಾಂಕಿ ವಯ್ರ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಹಜ್. ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಭಾರತೀಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ, ವಾಚುಂಕ್ ನಾ? ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಐಯಂಗಾರನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತರ್ಜಿಲ್ಲೊ …

Read More »

9 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೊಕಾಚೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲೊ ರೇಡಿಯೊ. ಸಮಾಜೆಚಿಂ ವಿದ್ಯಾಮಾನಾಂ ಕಳೊಂಕ್, ಖಬ್ರೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್, ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುಂಕ್, ಮನಾರಂಜನೆಕ್- ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕ್ ಚ್ ಆಧಾರ್ ರೇಡಿಯೊ. ಮ್ಹಜೊ ಆಬ್ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಳಿಯೆರ್ ಬಸೊನ್, ಕಾನಾಂಕ್ ರೇಡಿಯೊ ದವರ್ನ್ ನೀವ್ಜ್ ಆಯ್ಕತಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಸಾಗೊಳೆಗಾರ್ ಗುಡ್ಡೊಟ್ಟು(ಪಾಲಡ್ಕಾ) ಮಾಮಾಗೆರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕೃಶಿಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. …

Read More »

ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಟಿವಿಚೆರ್ ’ವಿಲ್ಪಿ’ಚೊ ತಾಳೊ ಗಾಯ್ತಲೊ

ಪದಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿಣಿಯೆಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಚಿ ಗಾಂಟ್. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಉತರ್ ದಿಲಾಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ತಾಳೊ ದಿಲಾ, ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ. ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೊನಾಂ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ, ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಇತ್ಲಿ ವಾಡನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಕುಟಮ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಘೊಳ್ತೆಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ, …

Read More »

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ – 4

ಮೂಳ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಆನಿ ಟೀಪ್: ಎರಿಕ್ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್ ಕುಡ್ಸಿಲ್ಲೆ ಟಿಂಕರ್: “ಎಡ್ವಿನ್” ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್, ಮಂಗ್ಳುರು █ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ► 1972-1974 ಇಸ್ವೆಂನಿ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ವೈಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ’ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್’ ಲಿಕುನ್ ತಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಾನಾ, ತಿಚ್ಯಾ ನಾಶಸ್ವೆಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶ್ ಜಾತಾನಾ ಹ್ಯೆ ಕಾದಂಬರಿಯೆಕ್ ಎಕ್ ಪರಿಣತಿ (sequel) ಬರಂವ್ಚಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಜಾಯ್‌ತಿತ್ಲಿ ಸಾಹೆತ್ ಮಾಹೆತ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕೋಣ್ ಹೆರ್ ಲೇಖಕ್ …

Read More »

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ – 3

ಮೂಳ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಆನಿ ಟೀಪ್: ಎರಿಕ್ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್ | ಭಾಷಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ರೂಪಾಂತರಾಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್: ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್., ಮಂಗ್ಳುರು ಕೋಣ್ ಹೆ ದೇವ್ ಪುತ್? ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾಚೆ ಬಳ್ವಂತ್ ವೀರ್ ಆನಿ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಕೋಣ್ ಹೆ? ಕೋಣ್ ಹೆ ದೇವ್ ಪುತ್? ಕೋಣ್ ಹ್ಯೊ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯೊ ಧುವೊ? ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿಂ ಡೆನಿಕೆನಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಲಿಂಕ್ ಶರಣಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾ ಅಶೆಂ: ಖಂಚಾಗಿ ಎಕಾ ಅನಾದಿ ಕಾಳಾರ್ (ಮಿಲಿಯಾ, …

Read More »

ದೆವಾಚಿಂ ರಥ್‌ಯಂತ್ರಾಂ – 2

ಮೂಳ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಆನಿ ಟೀಪ್: ಎರಿಕ್ ಫೊನ್ ಡೆನಿಕೆನ್ | ಭಾಷಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ರೂಪಾಂತರಾಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್: ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್., ಮಂಗ್ಳುರು █ ಮಾಯನ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಡೆನಿಕೆನಾಚಿಂ ಅವಿರತ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂ ಸಕತ್ ಗಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೃಂಥಾಂನಿ 3000 ವರ‍್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯನ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ತಾ. ಕೋಣ್ ಹೆ ಮಾಯನ್, ಕಸಲಿ ಹಿ ಸಂತತ್ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಹಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮಾಯನ್ ಮನೊರೆ (pyramids) ಚರಿತೆಂತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ …

Read More »

ಕಪಾಲಾಚೊ ಘಾಮ್

ರಚ್ಣಾರಾಚಿಂ ಅಪ್ರತಿಮ್ ರಚ್ಣಾಂ, ಚಿಂತುಂಕ್, ವಿಂಚುಂಕ್ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿಂ ರಚ್ಣಾಂ ತರಿ ಆಮ್ಚೆ ಭಂವ್ತಿಂ ಸಭಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಬಂದಡ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಚೆ ರಿತಿರ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ರಚ್ಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಥಿರಾಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬುದಿಪ್ರಕಾಸಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿನ್ನಿ ಮಾರಿತ್ತ್ ಆಸಾ, ತ್ಯೊ ಪಿನ್ನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾತ್, ತೊಪ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳಾನಾ. ಹೆಂ ಲೇಖ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಆನಿ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ …

Read More »

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?

ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಕಾಂಯ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರತಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಸರ್ವ್ ತತ್ವ್‌ಗ್ಯಾನಾಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಹೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಚೊ ಮಾನವ್ ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ತತ್ವಗ್ಯಾನಿಂಚ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ, ಅತಿಶಯ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಇತ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೊ ನಾ. ಪ್ರಗತಿ ಮ್ಹಣ್ತಕೂಚ್ ಮಾನವಾನ್ ಕಿತೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿಂ ರಚ್ಲೆಂ …

Read More »